Alle innlegg av anMarton

2023 Terminliste

Da er det kommet inn en del ønsker om rittdatoer for 2023 i NCF Region Sør.

Det er fortsatt mange ledige datoer, så oppfordrer klubber til å hive seg rundt å melde inn sine ritt nå!

Se årets foreløpige rittdatoer her: Terminlister

Terminliste

Til klubber i NCF region Sør

Vi er om at alle klubber i Regionen melder ritt inn EQ-timing på vanlig måte. For å få rittet i NCF sin terminliste må du registrere arrangementet i EQ Timing sin portal.

Vi setter pris på om dette blir gjort innen 1. desember.

Regionen planlegger for digitale terminlistemøter i januar 2023. Dette kommer vi tilbake til.

Fordeler med å registrere rittet i NCF sin terminliste:

·       Arrangør har gyldig ansvarsforsikring (arrangørforsikringen)

·       Lisensen til deltakere vil være gyldig

·       Rittet vil bli synlig på NCF sin terminliste

·       NCF kan bistå arrangøren med hjelp

·       Barn under 13 år vil ha en forsikring i henhold til Barneidrettsbestemmelsene

Minner om at det er viktig å huske på Statens Vegvesen sin frist for å behandle søknader om sykkelritt på veg, som er 4 måneder før rittet.

Med vennlig hilsen
Ingebjørg Trydal
Styreleder NCF – Region Sør.

Ny og tre delt regionskontigent for klubbene i regionen

Region Sør har hatt en todelt løsning for kontingenter.

 1. Årlig klubbkontingent. For 2021 var den på kr 2.000. Denne klubbkontingenten må ikke forveksles med det man betaler til Sykkelforbundet sentralt.

Klubbkontingenten Region Sør hadde i 2021 er av de laveste blant de 7 regionene.

 1. Turritt 7’er. Arrangører av turritt betaler kr 7 per påmeldt turritt-deltaker.

Turritt 7’er har et formål ved at 50% skal brukes på vedlikehold og anskaffelser av utstyr og 50% til aktiviteter som kommer barn og ungdom til gode.

Utstyr som regionen eier lånes ut til klubber som arrangerer sykkelritt i regionen. Dette er en ordning som er videreført fra Rogaland CK

På Regionstinget 26.mars ble det enstemmig å vedta differensiering av den faste klubbkontingenten, slik at den nå består av 3 deler.

Det ble besluttet at klubber som arrangerer aktive ritt betaler årlig klubbkontingent på kr 2.500 per år. Klubber som ikke arrangerer aktive ritt, enten de ikke arrangerer ritt i det hele tatt eller kun turritt, betaler i årlig regions kontingente kr 5.000. Den økte nettoinntekten grunnet forhøyet regions kontingent skal gå tilbake til klubber som arrangerer aktive ritt. Klubber som arrangerer aktive ritt, må søke spesifikt om dette selv innen 1.desember.

Bakgrunnen for denne differensieringen er å få flere klubber til å arrangere aktive ritt som barn og ungdom kan delta i.

Turritt 7’er ble besluttet å være uendret og videreføres i 2022 slik det har vært tidligere.

Siden dette innføres i år så besluttet Regionstinget at klubbene skal få tid til å vurdere om de ønsker å arrangere et aktivt ritt eller omgjøre ett turritt til aktivt ritt før regions kontingent faktureres. Frist for endringer, som må gjøres i EQ-timing, er satt til 30.april. Regionskontingent faktureres 2.mai 2022.

Dokumenter til regionstinget 2021

Regionstinget avholdes på Vår Energi Arena Sola lørdag 26.mars.

Velkommen til kaffe, mingling og registrering kl 12. Tingforhandlingene starter kl 13.

Sakslisten er som følger:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle beretning for regionen
 9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning
 10. Behandle forslag og saker
 11. Fastsette kontingent
 12. Behandle budsjett for regionen
 13. Valg

Dokumenter som behandles ligger under.

Region selger 2 containere

I og med at regionen har flyttet Rogalands-lageret inn til Sola Arena så selger regionen sine to containere. Regionen ønsker fortrinnsvis å gi tilbudet til sykkelklubber i regionen før salg på det åpne markedet.

 1. 20 fots conatiner med hyller (hvit på bildene). Produsert i 1994
 2. 10 fots container (blå på bildene). Ukjent produksjonsår, men nyere enn den hvite

Begge containerne er tette, selv om de ikke er pene.

Selges for kl 10.000 per stk eller bud. Selges fortrinnsvis samlet. Kjøper må bekoste frakt selv. Begge står hos Årstein Orstad, Orstadvegen, Klepp Stasjon.

https://photos.app.goo.gl/knK9pdk2d3PNUBHV6

Regionsting 2022

Regionsting 2022

Dato:                  Lørdag 26.mars 2022

Klokken:            Kl 13:00

Sted:                   Vår Energi Arena Sola (tidl. Sola Arena)

Registrering av klubbdelegater til Regionstinget foregår i periode kl 12:00-13.00. Det vil være enkel servering (kaffe/mineralvann) og muligheter for mingling i denne perioden.

Saksliste for regionstinget:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for regionen.
 9. Behandle regnskap for regionen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning, og evt. revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle budsjett for regionen.
 13. Valg

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 2 uker før tinget. Eventuelle forslag sendes styrets leder ved Terje Johnsen på epost senest innen fredag 11.mars (epostadresse terje.johnsen@sykling.no). Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag gjøres tilgjengelig på regionens hjemmesider senest 1 uke før tinget.

Velkommen!

Styret, Arendal 9.februar 2022

Terminliste 2022

Da begynner det å komme inn en del datoer for neste års Terminliste.

Vi vil avholde digitalt terminlistemøte i løpet av januar måned, mer info kommer.

Her er de som foreløpig har meldt seg inn for innsats for neste år. Det er plass til flere, så her er det bare å hive seg rundt å få de meldt inn i systemet på vanlig måte for alle klubber.

Terminliste.