Til alle klubber og lag tilsluttet NCF Region Sør.

Regions Ting
Lørdag 6.februar 2016 kl 1200 avholdes  i Radlestuå på Sandnes Stadion.
Forslag på kandidater til styret sendes valgkomiteen innen fredag 29. januar til: tor.helge.skretting@lyse.net, birgers61@hotmail.com.

Følgende er på valg:
Leder velges for 1 år
Styremedlem (3 stk) velges for 2 år
I tillegg skal ett styremedlem velges for 1 år

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen

Tor Helge Skretting   (mobil: 97794648)
Birger Sørgaard           (mobil: 90658773)
Nils Tore Ekra             (mobil: 95125488)

Innkalling til årsmøte i NCF Region Sør

Årsmøtet i NCF Region Sør avholdes 6. februar 2016 kl 12:00 i  Radlestuå på Sandnes Stadion.

Dagsorden:

 1. Konstituering
  – Godkjenne de fremmøtte representantene
  – Godkjenne innkallelse, saksliste og forretningsorden
  – Valg av dirigent og referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 2. Beretning 2015
 3. Regnskap 2015
 4. Innkomne forslag og saker
 5. Forslag til lagskontingent 2016
 6. Budsjett 2016
 7. Valg

Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til NCF Region Sør, Postboks 332, 4303 Sandnes eller til e-post: vis@statoil.com senest lørdag 23. januar 2016.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelige på http://www.sykling.no/ (gå på «Region» og velg «Region Sør») senest 1 uke før tinget.

Vedlagt er «Lovnorm – særkretserregioner NCF Region Sør» og «Fullmaktskjena klubber og lag».

Velmøtt!
Styret
v/Vidar Bringeland Sørensen
Leder