Redegjørelse etter møtet med NIF 2.september 2019

Det økonomiske resultatet etter sykkel-VM i Bergen i 2017 er kanskje norsk idretts største økonomiske skandale noen gang, hvis en ser bort fra tidligere anleggsutbygginger.  

Dette er medregnet Kjell O. Kran-saken fra 2005 hvor Kran ble dømt for brudd på idrettens regnskaps-, budsjett- og revisjonsregler. Dette medførte et tap for Norges Idrettsforbund på ca 45 millioner kroner. En annen stor sak var Manglerud Star-saken fra 2015-2016. I Manglerud Star-saken var det snakk om flere uautoriserte transaksjoner mellom datterselskaper og idrettsklubben som medførte et tap på ca 25 millioner.  

Etter sykkel-VM i 2017 gikk arrangementselskapet for sykkel-VM konkurs. Dette selskapet var 100% eiet av Norges Cykleforbund. Resultatet var i underkant av 100 millioner kroner i ubetalte regninger. Leverandører til arrangementselskapet gikk konkurs og flere mistet jobbene sine i andre selskap. I tillegg medførte dette et tap for Norges Cykleforbund (NCF) et tap på over 18 millioner kroner i 2017 og en negativ egenkapital i sykkelforbundet på 14 millioner kroner. Bare for ha et bilde på dette hvor stort dette tapet er, så betyr det at alle landets 450 sykkelklubber må betale dagens kontingent til sykkelforbundet, i 10 år, bare for å bli «ajour» igjen.  

Bostyret jobber fortsatt med å få oversikt over resultatene og prosessene i arrangementselskapet. Bostyrets rapport, når den vil foreligge, vil vise om det har foregått ulovligheter som tidligere ledelse og/eller styret i arrangementselskapet må stå til ansvar for. Dette er ikke noe NCF Region Sør tar opp i sin anmeldelse av tidligere sykkelpresident Hansen. NCF Region Sør bygger sin anmeldelse utelukkende på det vi mener er brudd på idrettens eget regelverk. Bruddene vi mener har skjedd ønsker vi å få prøvet for NIFs Domsutvalg. 

I et eget brev av 14.juni 2019 sendt til Norges Idrettsforbunds styre ber NCF Region Sør om bistand til prosedyre- og påtalearbeid i denne saken. Dette sendes til hvert enkelt styremedlem i Idrettsforbundet. Bakgrunnen for å be Idrettsstyret om prosedyre- og påtalebistand er opplysninger fra Domsutvalget som informerer om at det mest sannsynlig vil bli en åpen høring. En åpen høring vil minne om en rettsak. Det innebærer at saken og vår anmeldelse og påtale må prosederes for Domsutvalget i høringen. 

Som et organisasjonsledd innenfor idretten har NCF Region Sør påtalekompetanse. Det betyr ikke at ett eller flere styremedlemmer må ha juridisk kompetanse for å påtale noen ovenfor Domsutvalget. NCF Region Sør ba derfor Idrettsforbundet om bistand slik at saken kan få den behandling den fortjener ut fra sin størrelse, kompleksitet og interesse.  

NIF administrasjon sender 4.juli 2019 invitasjon til NCF Region Sør. Møtet blir satt opp mandag 2.september. Etter flere purringer fra NCF Region Sør mottar vi endelig agenda for møtet, fredag kveld 30.august, noen få dager før møtet skal avholdes.
Agenda for møtet som blir kommunisert fra NIF administrasjonen er som følger:

§  Innledning v/NIF gen.sek Karen Kvalvåg

§  Status for påtalen og bakgrunnen for henvendelsen til NIF v/NCF Region Sør

§  Status for vurdering av påtale v/NCF

§  Veien videre v/NIF ved jurist Tord Jordet 

NCF Region Sør opplevde ikke at dette var den egentlige agendaen for møtet. Vi kommer til Idrettsforbundet på Ullevål Stadion. Det har vært et formøte mellom NIF administrasjon og deler av NCF sitt styre. NCF Region Sør opplevde at formålet med møtet hadde kun et formål: Få regionen til å trekke anmeldelsen. 

Tord Jordet, NIFs advokat, ledet møtet og skrev referat. I ettertid opplevde vi at Jordet i referatet forsøkte å legge meninger og ytringer NCF Region Sør ikke hadde. Våre innspill og korrigeringer til referatet ble heller ikke tatt til etterretning. Region Sør har laget eget referat som tar utgangspunkt i Jordets utkast til referat, men korrigert på noen områder hvor NCF Region Sør sine synspunkter ble feil sitert. Dette referatet er lagt ut på våre hjemmesider. 

NCF Region Sør behandlet i eget styremøte 10.september NIFs krav om å trekke anmeldelsen. Et enstemmig regionstyre valgte å opprettholde anmeldelsen, og avviste dermed alle argumenter NIF administrasjonen og deler av NCFs styre hadde av innsigelser. 

NCF Region Sør mener det er viktig og riktig å anmelde slik at vi kan få en uhildet vurdering av saken. NCF Region Sør har anmeldt tidligere sykkelpresident på 5 punkter som vi mener er brudd på idrettens regelverk, men det vil være opp til Domsutvalget til å gjøre den endelige vurderingen. 

NCF Region Sør mener også det er viktig å anmelde nå, med tanke på at tidligere sykkelpresident fortsatt har en rekke aktive verv i idretten, nåde nasjonalt og internasjonalt – totalt er det 9 ulike verv som vi kjenner til. 

Uansett har vi i Region Sør ved vår anmeldelse avbrutt foreldelsesfristen. 

Vi mener at når vi har et eget regelverk innen idretten så må dette brukes. Det skal ikke være slik at idretten tar tak i saker kun når det blir politianmeldt og håndtert av sivil- og strafferetten. Regelverket er ikke helt det samme og vi har det ikke til pynt. Det kan heller ikke være slik at regelverket skal gjøre forskjell ut fra hvilke hvilken rolle man har i idretten.  

NCF Region Sør er også overrasket over NIFs håndtering av saken. Forespørselen ble sendt til Idrettsstyret. Av protokollene fra styremøtene til Idrettsstyret kan vi ikke se at vår henvendelse er behandlet. Det er derfor svært oppsiktsvekkende at NIFs administrasjon, som skal utføre de beslutninger Idrettstinget og Idrettsstyret tar, går inn i denne saken med det formål å få en lovlig valgt demokratisk organisasjonsenhet innenfor idretten til å endre sitt styrevedtak.

 Styret, NCF Region Sør 24.oktober 2019